PAST AIP PRESIDENTS

2020
Arshdeep Tindni
2019
Anil Verma
2018
Mohan Brar
2017
Amit Govil
2016
Sumeet Bedi
2015
Prasad Kudalkar
2014
D.P. Suresh
2013
Vic Manocha
2012
Maninder Kalra
2011
Manish Srivastava
2010
Padma Mangu
2009
Kesav Prashanth
2008
Hanish Sethi
2007
Ravi Ravinuthala
2006
Suhas Kallaper
2005
Rajbir Minhas
2004
Vivek Narendran
2003
Anita Bhatia
2002
Prabir Roy-Chaudhury
2001
Jasleen Goel
2000
Nav Grandhi
1999
Hari Budev
1998
Kaushal Bhardwaj
1997
Anu Zdnek
1996
Som Tandon
1995
Mahendra Matta
1994
Pramod Rege
1993
Vinayak Kulkarni
1992
Kuldip Singh
1991
Vijay Jain
1990
Githa Bhatt
1989
Jyoti Mehta
1988
Nimmie Sehgal
1987
P.G. Moorthy
1986
Chandu Budev
1985
Ravi Berry
1984
Rekha Budev
1983
Satwant Singh
1982
Mohinder Sud
1981
Prithvi Raj
1980
Vijay Sanghvi
1979
Nagesh Dwivedi