Past Presidents

PAST AIP PRESIDENTS

Year    Name

2016    Sumeet Bedi

2015    Prasad Kudalkar

2014    D.P. Suresh

2013    Vic Manocha

2012     Maninder Kalra

2011    Manish Srivastava

2010    Padma Mangu

2009    Kesav Prashanth

2008    Hanish Sethi

2007    Ravi Ravinuthala

2006    Suhas Kallaper

2005    Rajbir Minhas

2004    Vivek Narendran

2003    Anita Bhatia

2002    Prabir Roy-Chaudhury

2001    Jasleen Goel

2000    Nav Grandhi

1999    Hari Budev

1998    Kaushal Bhardwaj

1997    Anu Zdnek

1996    Som Tandon

1995    Mahendra Matta

1994    Pramod Rege

1993    Vinayak Kulkarni

1992    Kuldip Singh

1991    Vijay Jain

1990    Githa Bhatt

1989    Jyoti Mehta

1988    Nimmie Sehgal

1987    P.G. Moorthy

1986    Chandu Budev

1985    Ravi Berry

1984    Rekha Budev

1983    Satwant Singh

1982    Mohinder Sud

1981    Prithvi Raj

1980    Vijay Sanghvi

1979    Nagesh Dwivedi