2008-09

President: Hanish Sethi, M.D.
Secretary: Prashanth Kesav, M.D.
Treasurer: Padma Mangu, M.D.
Senior member-at-large: L. Rajasekhar, M.D.
Junior member-at-large: Manish Srivastava, M.D.