AIP Donors

AIP MEMBERS

AMOUNT

Dr. Maninder and Harpinder Kalra
$1,000

Dr. Vivek Manocha
$500

Dr. R.P. Singh
$500

Drs. Sairam L. Atluri and Pratha T Atluri
$500

Dr. Surmeet Bedi.
$250

Dr. Sandeep Gupta
$250

Dr. Manish Bhandari
$250

Dr. DP Suresh
$250

Dr. Pradeep Bekal
$250

Dr. Harsh Sachdeva
$250

Dr. Ravi Ravinuthula
$250

Drs. Christina and Puvi Seshaih
$100

Dr. Prashant Nayak and Deepa Kamat
$100