Past Presidents

PAST AIP PRESIDENTS

Year    Name

2016    Sumeet Bedi

2015    Prasad Kudalkar

2014    D.P. Suresh

2013    Maninder Kalra

2012    Manish Srivastava

2011    Padma Mangu

2010    Kesav Prashanth

2009    Hanish Shethy

2008    Ravi Ravinuthala

2007    Suhas Kallaper

2006    Rajbir Minhas

2005    Vivek Narendran

2004    Anita Bhatia

2003    Prabir Roy-Chaudhury

2002    Jasleen Goel

2001    Nav Grandhi

2000    Hari Budev

1999    Kaushal Bhardwaj

1998    Anu Zdnek

1997    Som Tandon

1996    Mahendra Matta

1995    Pramod Rege

1994    Vinayak Kulkarni

1993    Kuldeep Singh

1992    Vijay Jain

1991    Vijay Jain

1990    Githa Bhatt

1989    Jyoti Mehta

1988    Nimmie Sehgal

1987    P.G. Moorthy

1986    Chandu Budev

1985    Ravi Berry

1984    Rekha Budev

1983    Satwant Singh

1982    Mohinder Sud

1981    Prithvi Raj

1980    Vijay Sanghvi

1979    Nagesh Dwivedi